Program / Rok 1 / Semestr 1
Egzamin i zaliczenieZASADY ZALICZENIA I SEMESTRU

W sprawie każdego rodzaju zaliczenia zobowiązani są Państwo do kontaktu pod adresem biuro@fundacjaproarttech.pl w dn. 18.01.2016 – 5.02.2016. Jest to warunek otrzymania formalnego zaliczenia i wpisu w systemie USOS (informacja dot. wpisów w wersji papierowej – poniżej).

ZALICZENIE NA OCENĘ 3 OBECNOŚĆ
Zaliczenie na ocenę 3 (dostateczną) ma miejsce na podstawie obecności. Listy obecności wykładane są na zajęciach. Uniwersytet Warszawski i inne uczelnie macierzyste mają prawo wglądu i weryfikacji obecności studentów na zajęciach.
Osoby zainteresowane zaliczeniem na 3 bez podchodzenia do egzaminu pisemnego prosimy o kontakt w terminie do 5 lutego pod adresem mailowym biuro@fundacjaproarttech.pl oraz przesłanie następujących informacji: imię i nazwisko, numer indeksu, ocena.

ZALICZENIE NA OCENĘ WYŻSZĄ NIŻ 3 EGZAMIN PISEMNY
Dla osób zainteresowanych zaliczeniem na ocenę wyższą niż 3, egzamin odbędzie się w formie pisemnej (dwa pytania opisowe dotyczące treści wykładów oraz prezentowanych podczas zajęć filmów), w następujących terminach:

I termin: 25.01.2016 r. godzina 17:00 lub 19:00,
II termin: 1.02.2016 r. godzina 17:00 lub 19:00.

Egzamin odbywa się w gmachu Warszawskiej Szkoły Filmowej przy ul. Zajączka 7 - w budynku znajdującym się za budynkiem kina Elektronik. Prosimy o przyjście kilka minut wcześniej do holu głównego.
Prosimy o zapisywanie się na egzamin (ze wskazaniem terminu i godziny) mailowo pod adresem biuro@fundacjaproarttech.pl - każdorazowo do dnia poprzedzającego dzień egzaminu.

UWAGA:
»  Osoby, które podejdą do egzaminu w I terminie (25 stycznia 2016) będą mogły poprawić ocenę w II terminie egzaminu (1 lutego 2016), jeśli ich praca zostanie w tym czasie sprawdzona. Natomiast osoby, które podejdą do egzaminu w II terminie (1 lutego 2016) nie będą miały możliwości poprawienia oceny z egzaminu.
»  Osoby, które nie zgłoszą mailowo chęci zaliczenia na podstawie obecności ani nie przystąpią do egzaminu będą miały niezaliczone zajęcia w systemie USOS.
»  Osoby, którym zależy na wpisie do indeksu w wersji papierowej, prosimy o przesłanie stosownej informacji drogą mailową, a w przypadku zainteresowania zaliczeniem na ocenę wyższą niż 3, o zgłoszenie się na egzamin w pierwszym terminie.
Rok 1 / Semestr 1
Rok 1
/  Semestr 2
Rok 2
/  Semestr 3
Rok 2
/  Semestr 4
Rok 3
/  Semestr 5
Rok 3
/  Semestr 6
Rok 4
/  Semestr 7
Rok 4
/  Semestr 8